Go to Top

Symptomer på PTSD

Symptomerne på PTSD er afhængig af graden af den/de traumatiske hændelser, som personen har været ude for. Desuden afhænger det også af personens egen evne til at håndtere stress og bearbejde traumet.

Dette veksler fra person til person.

1. Genoplevelse

• Den traumatiske hændelse genopleves på mindst en af følgende måder:

• Gentagne og invaderende plagsomme erindringer om hændelsen

• Gentagne drømme om hændelsen

• Pludselige handlinger eller følelser i forbindelse med den traumatiske hændelse opleves igen

2. Undgåelsesadfærd og indskrænket følelsesliv

• Mindst tre af de syv symptomer nedenunder må være tilstede

1. Anstrengelser for at undgå tanker og følelser knyttet til traumet

2. Anstrengelser for at undgå aktiviteter eller situationer som fører til erindringer om hændelsen.

3. Manglende evne til at huske et viktigt aspekt ved traumet (psykogen amnesi).

4. Markant mindre interesse for vigtige aktiviteter/begivenheder.

5. Følelsen af at være fremmed, distanceret fra andre.

6. Indskrænket følelsesliv, f eks manglende evne til glæde, kærlighed, vrede eller sorg.

7. Følelsen at der ikke er en fremtid, forventer ikke karriere, ægteskab, børn osv.

Et nedsat følelsesliv sætter ofte personen ind i en ond cirkel med yderligere isolation og forstærker symptomerne under punkt 2. Enkelte kan reagere med udad agerende adfærd (vrede og vold), de kan opsøge farefulde situationer i håb om, at dette skal få dem til at føle igen.

Manglen på kontakt med følelserne, kan i værste fald føre til skilsmisse. Partneren kan let få indtrykket af at den PTSD ramte, ikke bryder sig om vedkommende mere, mens den skadede lider af skyldfølelse og frustration over ikke at kunne give partneren det, som vedkommende gerne vil have/give. Det er almindeligt, at PTSD ramte trækker sig fra sine kære.

Følelsesløsheden, er en forsvarsmekanisme som beskytter den PTSD-ramte mod den uudholdelige smerte traumerne har bragt ind i hans/hendes liv

Den skadede oplever ofte at tingene bliver forvrænget og giver sig udslag i:

• Ændret tidsopfattelse:

o Oplevelse af uvirkelighed

o Følelse af at observere omverdenen uden for kroppen (robotlignende tilstand)

• Ukritisk vurderingsevne

• Initiativløshed og manglende tro på fremtiden (karriere, familie osv.)

• Ubeslutsomhed

• Dissociation: for at skåne sig selv forbliver de traumatiske minder fragmenterede og integrerede og holdes fra hverandre. Dette er en form for overlevelsesstrategi, når man ikke har mulighed for hjælp under og efter de traumatiske hændelser. Dissociation kan inddeles i tre grupper, primær-, sekundær, og tertiær-dissociation.

o Primær dissociation: personen klarer ikke/har ikke mulighed til at flygte fra den farlige situationen. Sproget kan ikke bruges og hændelserne fragmenteres.

o Sekundær dissociation: Finder sted når en person udsættes for gentagne traumatiske oplevelser. Den ramte reagerer ved at splitte selvet i en observerende og en oplevende del.

o Tertiær dissociation: Opstår ved gentagne traumer i nære relationer. Den traumatiserede mestrer situationen ved at etablere flere personligheder. Der opstår en konflikt mellem behovet for å beskytte sig mod fare og evnen til at knytte personlige relationer til mennesker omkring en. Dette er den alvorligste graden av dissociation og kræver langvarig og professionel behandling.

3. Hyperaktivering – øget spændingstilstand

• Stadige symptomer og tegn på øget aktivering (arousal) ved at have mindst to af de følgende symptomer. Årsagen til disse problemer er at kroppen er i konstant beredskab for fare. Disse symptomene vil være gældende så længe den skadede brufer alle sine kræfter på at holde følelserne under låg og ikke får professionel behandling.

1. Indsovningsvanskeligheder eller afbrudt søvn

2. Irritabilitet eller aggressivitet

3. Koncentrationsproblemer

4. Øget på vagt-holdning

5. Overdreven skyhed

6. Fysiske symptomer når der sker hændelser som symboliserer eller ligener et aspekt ved den traumatiske hændese.

7. Angst, uro og/eller depression

Det er et kriterium at symptomerne under hovedpunkterne 1-3, har vært gældende i mindst en måned, for at PTSD diagnosen skal kunne stilles.

PTSD kan være en alvorlig psykisk lidelse, alt efter graden av symptomer, og kræver professionel behandling.

Når symptomerne (som er beskrevet ovenfor) på PTSD melder sig, er graden afhængig af af den/de traumatiske hændelser som personen har været udsat for, egen evne til stresshåndtering og mulighederne som personen har haft for at bearbejde traumet bagefter. Symptomerne som er med til at diagnosticere sygdommen, er som følger:

PTSD kan være en alvorlig psykisk lidelse, alt efter graden av symptomerne, og kræver professionel behandling. Psykoterapi har vist sig effektiv i behandlingen af PTSD, og anbefales af læger og andre fagpersoner.

I terapien tager vi udgangspunkt i de aktuelle problemer, som du føler er størst. Du vil få redskaber til at tackle problemerne, og få hjælp til at kunne overskue din situation og dit liv igen. Samtidig vil du få meget større livskvalitet, og igen få mod på tilværelsen.